Huy Trung Family Na Quang 3, Bac Ha

55US$  

Call Hotline: (+84) 912 390 617
for get best price

Huy Trung Family Na Quang 3, Bac Ha

Địa chỉNa Quang, 3 20-9, TT. Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai

Email: [email protected]

Phone: + 84 918 763 713


Other Hotels